ywriterprofile.jpg (45820 bytes)


i_writer1.gif (12093 bytes) 姓名 : 張菀桐 97003.jpg (19937 bytes)
就讀學校 : 崇德天主教英文書院
就讀班級 : 中一
小作家編號 : 99009

ctitle.gif (4669 bytes)

point.gif (1080 bytes)    我的新電腦
point.gif (1080 bytes)    我的外公
point.gif (1080 bytes)    讀書的苦與樂
point.gif (1080 bytes)    我的家
point.gif (1080 bytes)    我最敬愛的老師

 

 

回目錄